K pokladně  

(prázdný)

PRODEJNA SOLNICE

Bazénová chemie - chloruj.cz
Pod Poštou 6
517 01 Solnice

Tel.: 777 069 666
(volejte Po-Pá 8-15 hod.)

Otevírací doba ZDE


prodejna

prodejna


Probazen vločkovač kartuše 8 ks

Probazen vločkovač kartuše 8 ks

Pomalurozpustné polštářky pro projasnění vody v bazénech. Balení obsahuje 8 ks 130 g polštářků.

Více detailů

Cena pouze pro e-shop
390,00 Kč s DPH

21%

Dostupnost:  SKLADEM ANO - ihned k odeslání

Přejít na výpočet dávkování bazénové chemie

 

Parametry výrobku:

Obchodní značka: Probazen
Název: Vločkovač KARTUŠE
Vyrobeno: Česká republika
Forma: polštářky/kartuše
Typ: flokulant
Funkce: dlouhodobé vločkování nečistost
Použití: proti zákalu vody
Rozpustnost: pomalurozpustné
Velikost kartuše: průměr 3,5 cm / výška 8 cm
Barva: bílá
Dávkování: 1 kartuše na 50 m3 vody
Způsob dávkování: skimmer
Hmotnost kartuše: 130 g
Počet kartuší v balení: 8 ks
Doba skladovatelnosti: minimálně 24 měsíců od data balení uvedeného na obalu

Použití:

Jedním z nejčastějších problémů, vyskytujících se při péči o vodu v bazénu, je vznik zákalů, které jsou způsobeny přítomností jemných mechanických nebo organických nečistot či zbytků po likvidaci řas. Použitím přípravku VLOČKOVAČ KARTUŠE se tyto jemné částice kontinuálně převádějí do formy, kterou lze odstranit filtrací na pískových, případně i kartušových filtrech. Před přidáním přípravku do bazénu zkontrolujte pH vody a případně ji upravte na hodnotu 7,2 - 7,6 pomocí přípravku pH MINUS nebo pH PLUS podle návodů uvedených na obalech těchto přípravků. Potom vložte 1 kartuši přípravku do skimmeru nebo do přepadové jímky bazénu na každých max. 50 m3 vody každý 1 nebo 2 týdny. Provoz bazénu není nutné přerušit, vyvločkované nečistoty se kontinuálně zachytí při zapnuté cirkulaci ve filtru. Pokud voda není ani po aplikaci přípravku VLOČKOVAČ KARTUŠE čistá, je možné vodu šokově nachlorovat přípravkem CHLOR ŠOK dle návodu na tomto přípravku.

 

UPOZORNĚNÍ:
Dobře si prostudujte návod na použití a bezpečnostní pokyny. Přípravek nepoužívejte při přecitlivělosti na aktivní složku přípravku. Dodržujte zásady osobní hygieny. Používejte vhodný ochranný oděv. Při práci s přípravkem není dovoleno jíst, pít, kouřit. Přípravek skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Nemíchejte s jinými chemikáliemi. Smí být použito pouze pro úpravu vody v bazénech. Jiné použití může vést k poškození zdraví, života a věcí. Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

 

NEBEZPEČÍ:
Způsobuje vážné poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte prach. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
PŘI STYKU S KŮŽÍ (NEBO S VLASY): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
Přípravek obsahuje: síran hlinitý, ES 233-135-0

PRVNÍ POMOC:
PŘI POŽITÍ: Postiženému dejte vypít 2-5 dl vody, nevyvolávejte zvracení.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Okamžitě vyplachujte velkým množstvím vody po dobu min. 15 minut.
PŘI POTŘÍSNĚNÍ KŮŽE A ODĚVU: Odstraňte zasažený oděv, kůži oplachujte velkým množstvím vody a mýdlem.
PŘI NADÝCHÁNÍ: okamžitě přerušte expozici a postiženého dopravte na čerstvý vzduch.
Ve všech vážnějších případech poškození zdraví, při zasažení očí nebo požití vždy vyhledat lékařské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí etiketu.

NOUZOVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO: Toxikologické informační středisko 224 919 293.
Nepotřebné zbytky přípravku odevzdejte do sběru nebezpečného odpadu. Prázdný obal vypláchněte vodou, dejte k recyklaci nebo likvidujte jako komunální odpad.


Používejte přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu.