K pokladně  

(prázdný)

PRODEJNA SOLNICE

prodejna

ADRESA:

Bazénová chemie - chloruj.cz
Pod Poštou 6, 517 01 Solnice
Tel.: 777 069 666
(volejte Po-Pá 8-15 hod.)

PRODEJNA - otevírací doba

Pondělí:8:00-15:00
Úterý:8:00-15:00
Středa:8:00-15:00
Čtvrtek:8:00-15:00
Pátek:8:00-15:00
Sobota:zavřeno
Neděle:zavřeno


E-SHOP - provozní doba

Pondělí:8:00-15:00
Úterý:8:00-15:00
Středa:8:00-15:00
Čtvrtek:8:00-15:00
Pátek:8:00-15:00
Sobota:zavřeno
Neděle:zavřeno

VELKOOBCHOD

Pondělí:8:00-15:00
Úterý:8:00-15:00
Středa:8:00-15:00
Čtvrtek:8:00-15:00
Pátek:8:00-15:00
Sobota:zavřeno
Neděle:zavřeno


PROSPA pH plus do vířivky 1 kg

PROSPA pH plus do vířivky 1 kg

Granulát pro zvyšování pH vody ve vířivkách

Více detailů


65,00 Kč s DPH

21%

Dostupnost: SKLADEM ANO

Správné nastavení hodnoty pH vody je nutnou podmínkou pro dokonalou funkci všech přípravků pro ošetřování vody a pro vytvoření příjemných podmínek pro relaxaci ve vířivkách. Voda ve vířivé vaně má mít hodnotu pH v rozmezí 7,2-7,8. Tuto hodnotu změříme vhodným testerem. Pro zvýšení pH vody (při pH nižším než 7,2) o cca 0,1 jednotky se přidává 10g přípravku pH PLUS PROSPA na každých 1000 l vody, tzn. že pro zvýšení o cca 0,5 jednotky se přidává 50g přípravku na 1000 l vody. Odměřené množství přípravku přímo nasypeme do vody při běžící filtraci. Přípravek je možno rovněž předem rozpustit v plastové nádobce ve vodě a postupně vlít do vířivé vany při zapnuté filtraci. Po dokonalém promíchání veškeré vody se opětovně zkontroluje hodnota pH a podle výsledku se případně celý postup zopakuje. Hodnota pH vody by měla být pravidelně kontrolována alespoň 3x týdně.

 

UPOZORNĚNÍ:
Pečlivě si přečtěte návod na použití a bezpečnostní pokyny. Přípravek nepoužívejte při přecitlivělosti na aktivní složku přípravku. Používejte vhodné ochranné pomůcky. Při práci s přípravkem není dovoleno jíst, pít a kouřit. Dodržujte zásady osobní hygieny. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Přípravek skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Nemíchejte s jinými chemikáliemi a přípravky. Smí být použito pouze pro úpravu vody ve vířivých vanách. Jiné použití může vést k poškození zdraví a věcí. Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

VAROVÁNÍ:
Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte vodou. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Přípravek obsahuje: uhličitan sodný, označení ES 207-838-8.
Nepotřebné zbytky přípravku odevzdejte do sběru nebezpečného odpadu. Prázdný obal vypláchněte vodou, dejte k recyklaci nebo likvidujte jako komunální odpad. Obal nespalovat v lokálním topení.

PRVNÍ POMOC:
PŘI POŽITÍ: Postiženému dejte vypít 3-4 sklenice vody, pokud možno s cca 1-2 tabletami medicinálního uhlí, nevyvolávejte zvracení.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Okamžitě vyplachujte velkým množstvím vody po dobu min. 15 minut.
PŘI POTŘÍSNĚNÍ KŮŽE A ODĚVU: Odstraňte zasažený oděv, kůži opláchněte velkým množstvím vody a mýdlem min. 15 minut.
PŘI NADÝCHÁNÍ: Dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Jestliže potíže s dýcháním přetrvávají, zajistěte podporu ventilace plic a postiženého okamžitě dopravte k lékaři.
Ve všech vážnějších případech poškození zdraví, při zasažení očí a požití vyhledat lékařské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí obal nebo etiketu.
NOUZOVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO: Toxikologické informační středisko 224 919 293.
Nepotřebné zbytky přípravku likvidujte jako komunální odpad, prázdný obal vypláchněte vodou, dejte k recyklaci nebo likvidujte jako komunální odpad. Obal nespalovat v lokálním topení!


Používejte přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu.