K pokladně  

(prázdný)

PRODEJNA SOLNICE

prodejna

ADRESA:

Bazénová chemie - chloruj.cz
Pod Poštou 6, 517 01 Solnice
Tel.: 777 069 666
(volejte Po-Pá 8-15 hod.)

E-SHOP - celoroční provoz

Pondělí:8:00-15:00
Úterý:8:00-15:00
Středa:8:00-15:00
Čtvrtek:8:00-15:00
Pátek:8:00-15:00
Sobota:zavřeno
Neděle:zavřeno

VÝDEJ e-shop objednávek

PŘES ZIMU
od 1.9.2021 do 15.4.2022

Pondělí:12:00-14:30


PRODEJNA - sezónní prodej

PŘES ZIMU
od 1.9.2021 do 15.4.2022
ZAVŘENO

VELKOOBCHOD - celoroční

výdej objednaného zboží


Pondělí:8:00-15:00
Úterý:8:00-15:00
Středa:8:00-15:00
Čtvrtek:8:00-15:00
Pátek:8:00-15:00
Sobota:zavřeno
Neděle:zavřeno


PROSPA Algicid do vířivky 1 l

PROSPA Algicid do vířivky 1 l

Koncentrovaný nepěnivý přípravek proti řasám ve vířivkách

Více detailů


99,00 Kč s DPH

21%

Dostupnost: SKLADEM ANO

Jako prevenci proti výskytu vodních řas ve vířivce používejte koncentrovaný nepěnivý přípravek ALGICID PROSPA. Přípravek dávkujte do vířivé vany vždy při zapnuté filtraci. Dávkujte 10-15 ml přípravku na každých 1000 litrů vody přímo do vany jednou za dva týdny. Pokud by přesto došlo ke kalení vody z důvodu nárůstu řas, dávkování zdvojnásobte. V závislosti na frekvenci používání vířivky je vhodné každých 10 až 15 dní provést výměnu cca 1/3 vody ve vířivé vaně za vodu novou.

 

UPOZORNĚNÍ:
Pečlivě si přečtěte návod na použití a bezpečnostní pokyny. Přípravek nepoužívejte při přecitlivělosti na aktivní složku přípravku. Používejte vhodné ochranné pomůcky. Při práci s přípravkem není dovoleno jíst, pít a kouřit. Dodržujte zásady osobní hygieny. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Přípravek skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Nemíchejte s jinými chemikáliemi a přípravky. Smí být použito pouze pro úpravu vody ve vířivých vanách. Jiné použití může vést k poškození zdraví a věcí. Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

VAROVÁNÍ:
Toxcký pro vodní organismy s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.
Přípravek obsahuje: polymerní kvartérní amoniovou sůl < 200 g/kg přípravku, CAS 25988-97-0; UN 3082.
Nepotřebné zbytky přípravku odevzdejte do sběru nebezpečného odpadu. Prázdný obal vypláchněte vodou, dejte k recyklaci nebo likvidujte jako komunální odpad. Obal nespalovat v lokálním topení.

PRVNÍ POMOC:
PŘI POŽITÍ: Postiženému dejte vypít 3-4 sklenice vody, nevyvolávejte zvracení.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Okamžitě vyplachujte velkým množstvím vody po dobu min. 15 minut.
PŘI POTŘÍSNĚNÍ KŮŽE A ODĚVU: Odstraňte zasažený oděv, kůži opláchněte velkým množstvím vody a mýdlem min. 15 minut.
PŘI NADÝCHÁNÍ: Dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Jestliže potíže s dýcháním přetrvávají, zajistěte podporu ventilace plic a postiženého okamžitě dopravte k lékaři.
Ve všech vážnějších případech poškození zdraví, při zasažení očí a požití vyhledat lékařské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí obal nebo etiketu.
NOUZOVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO: Toxikologické informační středisko 224 919 293.
Nepotřebné zbytky přípravku likvidujte jako komunální odpad, prázdný obal vypláchněte vodou, dejte k recyklaci nebo likvidujte jako komunální odpad. Obal nespalovat v lokálním topení!


Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu.