K pokladně  

(prázdný)

PRODEJNA SOLNICE

prodejna

ADRESA:

Bazénová chemie - chloruj.cz
Pod Poštou 6, 517 01 Solnice
Tel.: 777 069 666
(volejte Po-Pá 8-15 hod.)

E-SHOP - celoroční provoz

Pondělí:8:00-15:00
Úterý:8:00-15:00
Středa:8:00-15:00
Čtvrtek:8:00-15:00
Pátek:8:00-15:00
Sobota:zavřeno
Neděle:zavřeno

VÝDEJ e-shop objednávek

PŘES ZIMU
od 1.9.2021 do 15.4.2022

Pondělí:12:00-14:30


PRODEJNA - sezónní prodej

PŘES ZIMU
od 1.9.2021 do 15.4.2022
ZAVŘENO

VELKOOBCHOD - celoroční

výdej objednaného zboží


Pondělí:8:00-15:00
Úterý:8:00-15:00
Středa:8:00-15:00
Čtvrtek:8:00-15:00
Pátek:8:00-15:00
Sobota:zavřeno
Neděle:zavřeno


PROSPA OXI granulát do vířivky 1 kg

PROSPA OXI granulát do vířivky 1 kg

Bezchlorový granulát pro rychlou úpravu vody ve vířivkách

Více detailů


225,00 Kč s DPH

21%

Dostupnost: SKLADEM ANO

Na rozdíl od chlorových přípravků nevzniká při použití přípravku na bázi aktivního kyslíku OXI GRANULÁT PROSPA žádný nepříjemný zápach, nedochází k dráždění očí, sliznic a pokožky. Používá se vždy, jestliže voda ve vířivce je zakalená nebo vykazuje známky přítomnosti řas. V tomto případě dávkujte 20 g přípravku na 1000 l vody přímo do vany při zapnuté filtraci. Před aplikací přípravku musí všichni koupající opustit vířivku. Při reaktivaci bromové úpravy vody dávkujte 15 g přípravku na 1000 l vody přímo do vany při zapnuté filtraci.

 

UPOZORNĚNÍ:
Pečlivě si přečtěte návod na použití a bezpečnostní pokyny. Přípravek nepoužívejte při přecitlivělosti na aktivní složku přípravku. Používejte vhodné ochranné pomůcky. Při práci s přípravkem není dovoleno jíst, pít a kouřit. Dodržujte zásady osobní hygieny. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Přípravek nesmí přijít do přímého kontaktu s fólií, umělou hmotou nebo nátěrem vany, může tyto materiály odbarvovat a způsobovat bílé skvrny. Přípravek nesmí být vystaven teplu a slunci, skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. V žádném případě nesmí dojít ke znečíštění přípravku, nikdy nevracejte zbytky přípravku zpět do obalu! Nemíchejte s jinými chemikáliemi a přípravky. Nikdy nevlévat vodu do přípravku, naopak přípravek vždy rozpouštět ve vodě. Smí být použito pouze pro úpravu vody ve vířivých vanách. Jiné použití může vést k poškození zdraví a věcí. Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

NEBEZPEČÍ:
Může zesílit požár; oxidant. Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Skladujte uzamčené.
Výrobek obsahuje peroxymonosíran draselný 1000 g/kg, označení ES 274-778-7; UN 3260.
Nepotřebné zbytky přípravku odevzdejte do sběru nebezpečného odpadu. Prázdný obal vypláchněte vodou, dejte k recyklaci nebo likvidujte jako komunální odpad. Obal nespalovat v lokálním topení.

PRVNÍ POMOC:
PŘI POŽITÍ: Postiženému dejte vypít 3-4 sklenice vody, nevyvolávejte zvracení.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Okamžitě vyplachujte velkým množstvím vody po dobu min. 15 minut.
PŘI POTŘÍSNĚNÍ KŮŽE A ODĚVU: Odstraňte zasažený oděv, kůži opláchněte velkým množstvím vody a mýdlem min. 15 minut.
PŘI NADÝCHÁNÍ: Dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Jestliže potíže s dýcháním přetrvávají, zajistěte podporu ventilace plic a postiženého okamžitě dopravte k lékaři.
Ve všech vážnějších případech poškození zdraví, při zasažení očí a požití vyhledat lékařské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí obal nebo etiketu.
NOUZOVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO: Toxikologické informační středisko 224 919 293.
Nepotřebné zbytky přípravku likvidujte jako komunální odpad, prázdný obal vypláchněte vodou, dejte k recyklaci nebo likvidujte jako komunální odpad. Obal nespalovat v lokálním topení!


Používejte přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu.