K pokladně  

(prázdný)

PRODEJNA SOLNICE

prodejna

ADRESA:

Bazénová chemie - chloruj.cz
Pod Poštou 6, 517 01 Solnice
Tel.: 777 069 666
(volejte Po-Pá 8-15 hod.)

PRODEJNA - otevírací doba

Pondělí:8:00-15:00
Úterý:8:00-15:00
Středa:8:00-15:00
Čtvrtek:8:00-15:00
Pátek:8:00-15:00
Sobota:zavřeno
Neděle:zavřeno


E-SHOP - provozní doba

Pondělí:8:00-15:00
Úterý:8:00-15:00
Středa:8:00-15:00
Čtvrtek:8:00-15:00
Pátek:8:00-15:00
Sobota:zavřeno
Neděle:zavřeno

VELKOOBCHOD

Pondělí:8:00-15:00
Úterý:8:00-15:00
Středa:8:00-15:00
Čtvrtek:8:00-15:00
Pátek:8:00-15:00
Sobota:zavřeno
Neděle:zavřeno


PROSPA Chlor granulát do vířivky 1 kg

PROSPA Chlor granulát do vířivky 1 kg

Organický chlorový granulát pro dezinfekci vody ve vířivkách

Více detailů


124,00 Kč s DPH

21%

Dostupnost: SKLADEM ANO

Organický chlorový granulát se používá pro rychlou dezinfekci vody ve vířivých vanách. Jeho použitím se rychle dosáhne požadované koncentrace aktivního chloru 3 až 5 mg/l, zároveň je možno pomocí CHLOR GRANULÁTU PROSPA tuto hodnotu udržovat při průběžné dezinfekci vody ve vířivce. Úbytek chloru je pomalejší díky postupnému vzniku stabilizujících látek. CHLOR GRANULÁT PROSPA v množství 20 g na 1000 l vody pomalu nasypte při zapnuté filtraci přímo do vany. Odměřenou dávku přípravku je možné také předem rozpustit v plastové nádobce a vzniklý roztok pak pomalu vlít do vany. Obsah vířivky se musí nechat dokonale promíchat a pokud koncentrace aktivního chloru zjištěná testerem je nižší než 3 mg/l, je nutné přidat další množství tohoto přípravku. Před aplikací přípravku musí všichni koupající opustit vířivku. Jestliže je voda ve vířivce zakalená, vykazuje známky přítomnosti řas nebo dráždí oči, je třeba vodu pravidelně ošetřovat přípravkem OXI GRANULÁT PROSPA dle návodu na tomto přípravku.

 

UPOZORNĚNÍ:
Pečlivě si přečtěte návod na použití a bezpečnostní pokyny. Přípravek nepoužívejte při přecitlivělosti na aktivní složku přípravku. Používejte vhodné ochranné pomůcky. Při práci s přípravkem není dovoleno jíst, pít a kouřit. Dodržujte zásady osobní hygieny. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Přípravek skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Přípravek nesmí přijít do přímého kontaktu s fólií, umělou hmotou nebo nátěrem vany, může tyto materiály odbarvovat a způsobovat bílé skvrny. Nemíchejte s jinými chemikáliemi a přípravky. Smí být použito pouze pro úpravu vody ve vířivých vanách. Jiné použití může vést k poškození zdraví a věcí. Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

VAROVÁNÍ:
Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte vdechování prachu. Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Odstraňte obsah jako nebezpečný odpad. Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.
Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).
Přípravek obsahuje: dichlorisokyanurát sodný 1000 g/1 kg přípravku, označení ES 220-767-7.
Nepotřebné zbytky přípravku odevzdejte do sběru nebezpečného odpadu. Prázdný obal vypláchněte vodou, dejte k recyklaci nebo likvidujte jako komunální odpad. Obal nespalovat v lokálním topení.

PRVNÍ POMOC:
PŘI POŽITÍ: Postiženému dejte vypít 3-4 sklenice vody, pokud možno s cca 5 tabletami medicinálního uhlí, nevyvolávejte zvracení.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Okamžitě vyplachujte velkým množstvím vody po dobu min. 15 minut.
PŘI POTŘÍSNĚNÍ KŮŽE A ODĚVU: Odstraňte zasažený oděv, kůži opláchněte velkým množstvím vody a mýdlem min. 15 minut.
PŘI NADÝCHÁNÍ: Dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Jestliže potíže s dýcháním přetrvávají, zajistěte podporu ventilace plic a postiženého okamžitě dopravte k lékaři.
Ve všech vážnějších případech poškození zdraví, při zasažení očí a požití vyhledat lékařské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí obal nebo etiketu.
NOUZOVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO: Toxikologické informační středisko 224 919 293.
Nepotřebné zbytky přípravku likvidujte jako komunální odpad, prázdný obal vypláchněte vodou, dejte k recyklaci nebo likvidujte jako komunální odpad. Obal nespalovat v lokálním topení!


Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu.