K pokladně  

(prázdný)

PRODEJNA SOLNICE

Bazénová chemie - chloruj.cz
Pod Poštou 6
517 01 Solnice

Tel.: 777 069 666
(volejte Po-Pá 8-15 hod.)

Otevírací doba ZDE


prodejna

prodejna


Proxim Algae oxi 5 kg

Proxim Algae oxi 5 kg

Oxi perly proti vláknitým řasám vyskytujícím se na folii a kačírku na dně jezírka.

Více detailů


1 476,00 Kč s DPH

21%

Dostupnost:  SKLADEM ANO - ihned k odeslání

Použití:

V případě výskytu vláknitých řas v jezírku je vhodnou volbou přípravek ALGAE OXI - oxi perly proti vláknitým řasám vyskytujícím se na fólii a kačírku na dně jezírka. Přípravek se aplikuje rovnoměrným posypem doporučené dávky na vodní hladinu. Přípravek neaplikujte přímo na rostliny, může dojít k jejich popálení. Během několika minut dojde k uvolnění aktivního kyslíku, který rozbíjí buněčnou strukturu řas a tím je hubí. Následně dochází k uvolnění zbytků uhynulých řas na hladinu, odkud je doporučeno je odstranit mechanicky síťkou nebo odsát vysavačem nebo skimmerem.

Několik dní po aplikaci přípravku ALGAE OXI obnovte biologické procesy ve vodě přípravkem ČISTIČ BIO JEZÍREK.


Dávkování: 30-50g na 1m2 vodní plochy.

 

UPOZORNĚNÍ:
Dobře si prostudujte návod na použití a bezpečnostní pokyny. Přípravek nepoužívejte při přecitlivělosti na aktivní složku přípravku. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. Při práci s přípravkem není dovoleno jíst, pít a kouřit. Dodržujte zásady osobní hygieny. Přípravek skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv při teplotách do 40 °C a nevystavujte přímému slunci. Nemíchejte s jinými přípravky. Smí být použito pouze pro úpravu vody v jezírkách.
Přípravek obsahuje: perkarbonát sodný 1000 g/kg, ES 239-707-6, UN 3378
Účinná látka: peroxid vodíku generován in situ, ES 231-765-0, 320 g/kg

NEBEZPEČÍ:
Může zesílit požár; oxidant. Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje vážné poškození očí. Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. Zákaz kouření. Uchovávejte/skladujte odděleně od oděvů/hořlavých materiálů. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Skladujte na suchém místě při teplotách nepřesahujících 40 °C. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepotřebné zbytky přípravku odevzdejte do sběru nebezpečného odpadu. Prázdný obal vypláchněte vodou, dejte k recyklaci nebo likvidujte jako komunální odpad. Obal nespalovat v lokálním topení!

PRVNÍ POMOC:
PŘI POŽITÍ: Postiženému dejte vypít 3-4 sklenice vody, pokud možno s 1-2 tabletami medicinálního uhlí, nevyvolávejte zvracení.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Okamžitě vyplachujte velkým množstvím vody po dobu min. 15 minut.
PŘI POTŘÍSNĚNÍ KŮŽE A ODĚVU: Odstraňte zasažený oděv, kůži opláchněte velkým množstvím vody a mýdlem min. 15 minut.
PŘI NADÝCHÁNÍ: Dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Jestliže potíže s dýcháním přetrvávají, zajistěte podporu ventilace plic a postiženého okamžitě dopravte k lékaři.
Ve všech vážnějších případech poškození zdraví, při zasažení očí a požití vyhledat lékařské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí obal nebo etiketu.
NOUZOVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO: Toxikologické informační středisko 224 919 293.
Nepotřebné zbytky přípravku likvidujte jako komunální odpad, prázdný obal vypláchněte vodou, dejte k recyklaci nebo likvidujte jako komunální odpad. Obal nespalovat v lokálním topení!


Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu.