K pokladně  

(prázdný)

PRODEJNA SOLNICE

Bazénová chemie - chloruj.cz
Pod Poštou 6
517 01 Solnice

Tel.: 777 069 666
(volejte Po-Pá 8-15 hod.)

Otevírací doba ZDE


prodejna

prodejna


PROBAZEN CHLORNAN SODNÝ -- tekutý chlor do bazénu 5 l * Pouze osobní odběr v Solnici

PROBAZEN CHLORNAN SODNÝ -- tekutý chlor do bazénu 5 l * Pouze osobní odběr v Solnici

Vysoce koncentrovaný tekutý dezinfekční přípravek pro ošetření vody v bazénech na bázi aktivního chloru 13-14% vhodný pro ruční i automatické dávkování.

Více detailů


275,00 Kč s DPH

21%

Dostupnost:  SKLADEM ANO - NEZASÍLÁME - POUZE OSOBNÍ ODBĚR

CHLORNAN SODNÝ je chemická sloučenina se sumárním vzorcem NaClO. Jde o silný oxidant. Produkty oxidačních reakcí jsou žíravé. Jeho roztoky, zvláště ve vyšších koncentracích, leptají kůži a poškozují oči. V domácnostech se používá na dezinfekci vody v bazénu, obvykle v koncentraci okolo 14 % aktivního chloru.

Použití:

Přípravek je vhodné přidávat do bazénu dávkovacím čerpadlem napojeným přímo na nádobu, ve které je přípravek dodáván. Čerpadlo se nastaví tak, aby se udržovala koncentrace volného chloru ve vodě mezi 0,3 až 0,5 mg/l, při dávkování podle redox potenciálu v rozmezí 700 až 770 mV. Dávkování se provádí vždy při zapnuté cirkulaci vody. Předpokladem pro účinné dávkování je udržení hodnoty pH v rozmezí 7,0-7,4 za použití přípravku Probazen pH mínus resp. Probazen pH plus pomocí regulačního zařízení, které v případě odchylky od ideální hodnoty automaticky provede korekci. Při ručním dávkování se aplikuje 2-10 ml přípravku na 1 m3 bazénové vody tak, aby se udržovala koncentrace volného chloru ve vodě mezi 0,3 až 0,5 mg/l.

NEBEZPEČÍ:

Může být korozivní pro kovy. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte prach/dým/plyn/páry/aerosoly. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/obličejový štít. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. Pozor! Nepoužívejte s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).

PRVNÍ POMOC:

PŘI POŽITÍ: Vypláchnout ústa vodou, vypít 0,5 l vody a postiženého dopravit k lékaři, neprovádět výplach žaludku ani nevyvolávat zvracení. Ihned zajistěte lékařské ošetření.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Ihned vyplachujte oči proudem tekoucí vody, rozevřete oční víčka prsty (třeba i násilím). Výplach provádějte nejméně 15 minut. Zajistěte lékařské ošetření.
PŘI STYKU S KŮŽÍ: Ihned odstraňte potřísněný oděv. Poškozené místo oplachujte proudem vody po dobu minimálně 15 minut. Poraněné (poleptané) části pokožky překryjte sterilním obvazem. Postiženého přikryjte, aby neprochladl. Zajistěte lékařské ošetření.
PŘI NADÝCHÁNÍ: Okamžitě přerušte expozici a postiženého dopravte na čerstvý vzduch. Podle situace lze doporučit výplach ústní dutiny, případně nosu vodou. Zajistěte postiženého proti prochladnutí a zajistěte lékařské ošetření.
Ve všech vážnějších případech poškození zdraví, při zasažení očí nebo požití vždy vyhledat lékařské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí etiketu.

NOUZOVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO: Toxikologické informační středisko 224 919 293.
Nepotřebné zbytky přípravku a obal odevzdejte do sběru nebezpečného odpadu.

 

Výstražný symbol: GHS 05, GHS 07, GHS 09

 

Používejte dezinfekční přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu.