K pokladně  

(prázdný)

PRODEJNA SOLNICE

Bazénová chemie - chloruj.cz
Pod Poštou 6
517 01 Solnice

Tel.: 777 069 666
(volejte Po-Pá 8-15 hod.)

Otevírací doba ZDE


prodejna

prodejna


KYSELINA CHLOROVODÍKOVÁ (solná) -- 5 l * Pouze osobní odběr v Solnici

KYSELINA CHLOROVODÍKOVÁ (solná) -- 5 l * Pouze osobní odběr v Solnici

Kyselina chlorovodíková (solná) 31% efektivně snižuje pH vody v bazénu, odstraňuje vodní kámen a čistí potrubí.

Více detailů


199,00 Kč s DPH

21%

Dostupnost:  SKLADEM ANO - NEZASÍLÁME - POUZE OSOBNÍ ODBĚR

KYSELINA CHLOROVODÍKOVÁ (solná), je nejdéle známá a nejvíce využívaná velmi silná kyselina. Je to těkavá kapalina a patří mezi velmi silné žíraviny. Jde o vodný roztok plynného chlorovodíku (HCL). Nejčastěji používaná kyselina chlorovodíková je 31% vodný roztok chlorovodíku. Touto kyselinou je možné efektivně snižovat pH bazénové vody. Přestože se dá běžně koupit, je nutné s ní pracovat velice opatrně, v ochranném oděvu, ochranných rukavicích a v ochranném obličejovém štítu. Je nutné ji skladovat uzamčenou, mimo dosah dětí a zabezpečit proti převrhnutí/rozlití. Její výpary způsobují korozi kovů.

Použití:

Správné nastavení hodnoty pH vody v bazénu je nutnou podmínkou jak pro dokonalou funkci většiny přípravků bazénové chemie, tak pro vytvoření příjemných podmínek pro koupání. Voda v bazénu má mít hodnotu pH v rozmezí 6,8-7,6. Aktuální hodnotu pH lze zjistit pomocí vhodného bazénového testeru. Hodnota pH vyšší než 7,6 způsobuje ve vodě minerální zákaly, může dojít k ucpání filtrace, snižuje se účinnost dezinfekce, dochází k dráždění očí a kůže. Hodnota pH nižší než 6,8 způsobuje korozi kovů a betonu, blednutí barev, podráždění očí a kůže.

Je-li pH vyšší než 7,6, lze použít k jeho snížení kyselinu chlorovodíkovou (solnou). Přidáním 300 ml kyseliny chlorovodíkové (solné) na každých 10 m3 vody v bazénu se sníží hodnota pH přibližně o 0,1. Odměřené množství přípravku nadávkujte do bazénu. Je nutné dodržovat bezpečnostní opatření, pracovat velice opatrně, v ochranném oděvu, ochranných rukavicích a v ochranném obličejovém štítu. Po dokonalém promíchání veškeré vody v bazénu se provede opětovné měření pH a podle jeho výsledku se případně celý postup zopakuje.

 

NEBEZPEČÍ:

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokrečujte ve vyplachování. Necítíte-li se dobře vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Skladujte uzamčené.

PRVNÍ POMOC:

PŘI POŽITÍ: Vypláchnout ústa vodou, vypít 0,5 l vody a postiženého dopravit k lékaři, neprovádět výplach žaludku ani nevyvolávat zvracení. Ihned zajistěte lékařské ošetření.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Ihned vyplachujte oči proudem tekoucí vody, rozevřete oční víčka prsty (třeba i násilím). Výplach provádějte nejméně 15 minut. Zajistěte lékařské ošetření.

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Ihned odstraňte potřísněný oděv. Poškozené místo oplachujte proudem vody po dobu minimálně 15 minut. Poraněné (poleptané) části pokožky překryjte sterilním obvazem. Postiženého přikryjte, aby neprochladl. Zajistěte lékařské ošetření.

PŘI NADÝCHÁNÍ: Okamžitě přerušte expozici a postiženého dopravte na čerstvý vzduch. Podle situace lze doporučit výplach ústní dutiny, případně nosu vodou. Zajistěte postiženého proti prochladnutí a zajistěte lékařské ošetření. Ve všech vážnějších případech poškození zdraví, při zasažení očí nebo požití vždy vyhledat lékařské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí etiketu.

NOUZOVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO: Toxikologické informační středisko 224 919 293.

Nepotřebné zbytky přípravku a obal odevzdejte do sběru nebezpečného odpadu.

 

Výstražný symbol: GHS 05

Používejte přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu.