K pokladně  

(prázdný)

PRODEJNA SOLNICE

Bazénová chemie - chloruj.cz
Pod Poštou 6
517 01 Solnice

Tel.: 777 069 666
(volejte Po-Pá 8-15 hod.)

Otevírací doba ZDE


prodejna

prodejna


Probazen Bromové tablety 1 kg

Probazen Bromové tablety 1 kg

20 g bromové tablety pro průběžnou bezchlorovou úpravu vody v bazénech a vířivkách. Ideální pro výrazně oteplené vody nad 30°C.

Více detailů

Cena pouze pro e-shop
450,00 Kč s DPH

21%

Dostupnost:  SKLADEM ANO - ihned k odeslání

Přejít na výpočet dávkování bazénové chemie

 

Parametry výrobku:

Obchodní značka: Probazen
Název: BROMOVÉ tablety MINI
Vyrobeno: Česká republika
Forma: tablety
Typ: dezinfekční
Použití: dlouhodobá dezinfekce
Druh dezinfekce: bezchlorová/bromová
Rozpustnost: pomalurozpustné
Velikost tablety: průměr 3 cm / výška 1,5 cm
Barva: bílá
Dávkování: 2-3 tablety na 1 m3 vody
Způsob dávkování: plovák, skimmer
Hmotnost tablety: 20 g
Balení: 1 kg
Počet tablet v balení: 50 ks
Doba skladovatelnosti: minimálně 36 měsíců od data balení uvedeného na obalu

Použití:

Před aplikací přípravku zkontrolujte pH vody příslušným testerem, nastavte hodnotu pH na 7,0-7,4 pomocí přípravku pH MINUS nebo pH PLUS. Pak se vloží do plováku nebo zásobníku tablet 2-3 ks Bromových tablet na 1000 l vody v bazénu nebo vířivce. Toto množství by mělo stačit na udržení potřebné koncentrace volného bromu (2-4 mg/l) ve vodě na 5-10 dnů v závislosti na faktorech, které ovlivňují množství volného bromu ve vodě, jako jsou teplota vzduchu a vody, intenzita slunečního záření a zatížení bazénů a vířivek. U vířivek a bazénů s vodou teplejší než 30°C je doporučená hladina volného bromu 4-6 mg/l.

UPOZORNĚNÍ:
Řiďte se návodem na použití.  Přípravek nesmí přijít do přímého kontaktu s fólií, umělou hmotou nebo nátěrem bazénu nebo vířivky, může tyto materiály odbarvovat a způsobovat bílé skvrny. Nemíchejte s jinými chemikáliemi. Smí být použito pouze pro úpravu vody v bazénech a vířivkách.

NEBEZPEČÍ:
Může zesílit požár; oxidant. Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Vysoce toxický pro vodní organismy. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.
Přípravek obsahuje: bromchlor-5,5-dimethylimidazolidin-2,4-dion (BCDMH/bromchlordimethylhydantoin), CAS:32718-18-6, UN3085.

PRVNÍ POMOC:
PŘI POŽITÍ: Postiženému dejte vypít 2-5 dl vody, nevyvolávejte zvracení.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Okamžitě vyplachujte velkým množstvím vody po dobu min. 15 minut.
PŘI POTŘÍSNĚNÍ KŮŽE A ODĚVU: Odstraňte zasažený oděv, kůži oplachujte velkým množstvím vody a mýdlem.
PŘI NADÝCHÁNÍ: okamžitě přerušte expozici a postiženého dopravte na čerstvý vzduch.
Ve všech vážnějších případech poškození zdraví, při zasažení očí nebo požití vždy vyhledat lékařské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí etiketu.

NOUZOVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO: Toxikologické informační středisko 224 919 293.
Nepotřebné zbytky přípravku odevzdejte do sběru nebezpečného odpadu. Prázdný obal vypláchněte vodou, dejte k recyklaci nebo likvidujte jako komunální odpad.

Používejte přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu.