K pokladně  

(prázdný)

PRODEJNA SOLNICE

Bazénová chemie - chloruj.cz
Pod Poštou 6
517 01 Solnice

Tel.: 777 069 666
(volejte Po-Pá 8-15 hod.)

Otevírací doba ZDE


prodejna

prodejna


NEPTUNIS OXI tablety MINI 1 kg

NEPTUNIS OXI tablety MINI 1 kg

20 g bezchlorové tablety pro průběžnou úpravu vody v bazénech a vířivkách

Více detailů

Cena pouze pro e-shop
315,00 Kč s DPH

21%

Dostupnost:  SKLADEM ANO - ihned k odeslání

Přejít na výpočet dávkování chemie do bazénu a vířivky

 

Parametry výrobku:

Obchodní značka: NEPTUNIS
Název: OXI tablety MINI
Vyrobeno: Česká republika
Forma: tablety
Typ: dezinfekční
Použití: dlouhodobá dezinfekce
Druh dezinfekce: bezchlorová/kyslíková
Rozpustnost: rychlorozpustné
Velikost tablety: průměr 3 cm / výška 1,5 cm
Barva: bílá
Dávkování: 1 tableta na 1 m3 vody
Způsob dávkování: plovák, skimmer
Hmotnost tablety: 20 g
Balení: 1 kg
Počet tablet v balení: 50 ks
Doba skladovatelnosti: minimálně 24 měsíců od data balení uvedeného na obalu

Použití:

Na rozdíl od použití chlorových prostředků nevzniká žádný nepříjemný zápach, nedochází k dráždění očí sliznic a pokožky, ošetřená voda je kvalitní a hygienicky nezávadná. Před aplikací přípravku zkontrolujte pH vody příslušným testerem, nastavte hodnotu pH na 6,8-7,6 pomocí přípravků pH MÍNUS nebo pH PLUS. V případě tvrdé vody se stabilizuje její tvrdost přípravkem STABILIZÁTOR TVRDOSTI. Pak se vloží do plováku nebo zásobníku 3 ks OXI TABLET na 2-3 m3 vody v bazénu nebo vířivce. Toto množství by mělo stačit na udržení potřebné koncentrace 8-16 mq/l aktivního kyslíku ve vodě na 5 až 10 dnů v závislosti na faktorech, které ovlivňují množství aktivního kyslíku ve vodě jako jsou teplota vzduchu a vody, intenzita slunečního záření a zatížení bazénu nebo vířivky. Kontrolu koncentrace aktivního kyslíku a pH je třeba provádět pravidelně vhodným testerem. Pro prevenci vzniku řas i při jejich výskytu je vhodné souběžně používat přípravek ODSTRAŇOVAČ ŘAS dle návodu uvedeného na jeho obalu.

UPOZORNĚNÍ:
Řiďte se návodem na použití. Přípravek se NESMÍ použít v kombinaci s přípravky obsahujícími v jakékoliv formě chlor. Přípravek nesmí přijít do přímého kontaktu s fólií, umělou hmotou nebo nátěrem bazénu nebo vířivky, může tyto materiály odbarvovat a způsobovat bílé skvrny. Nemíchejte s jinými chemikáliemi. Smí být použito pouze pro úpravu vody v bazénech a vířivkách.

NEBEZPEČÍ:
Může zesílit požár; oxidant. Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Skladujte uzamčené.
Přípravek obsahuje: peroxymonosíran draselný, ES 274-778-7, UN 3260.

PRVNÍ POMOC:
PŘI POŽITÍ: Postiženému dejte vypít 2-5 dl vody, nevyvolávejte zvracení.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Okamžitě vyplachujte velkým množstvím vody po dobu min. 15 minut.
PŘI POTŘÍSNĚNÍ KŮŽE A ODĚVU: Odstraňte zasažený oděv, kůži oplachujte velkým množstvím vody a mýdlem.
PŘI NADÝCHÁNÍ: okamžitě přerušte expozici a postiženého dopravte na čerstvý vzduch.
Ve všech vážnějších případech poškození zdraví, při zasažení očí nebo požití vždy vyhledat lékařské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí etiketu.

NOUZOVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO: Toxikologické informační středisko 224 919 293.
Nepotřebné zbytky přípravku odevzdejte do sběru nebezpečného odpadu. Prázdný obal vypláchněte vodou, dejte k recyklaci nebo likvidujte jako komunální odpad.

Používejte přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu.