K pokladně  

(prázdný)

PRODEJNA SOLNICE

Bazénová chemie - chloruj.cz
Pod Poštou 6, 517 01 Solnice
Tel.: 777 069 666
(volejte Po-Pá 8-15 hod.)

Otevírací doba ZDE


prodejnaNEPTUNIS Odstraňovač řas 5 l

NEPTUNIS Odstraňovač řas 5 l

Tekutý nepěnivý přípravek proti řasám v bazénech.

Více detailů

Cena pouze pro e-shop
450,00 Kč s DPH

21%

Dostupnost: Vyprodáno

Přejít na výpočet dávkování bazénové chemie

 

Parametry výrobku:

Obchodní značka: NEPTUNIS
Název: Odstraňovač řas
Vyrobeno: Česká republika
Forma: tekutý
Funkce: okamžitá dezinfekce
Použití: proti řasám
Druh dezinfekce: bezchlorová
Barva: modrá
Dávkování: 150-200 ml na 10 m3 vody
Způsob dávkování: rozpuštěné na hladinu
Doba skladovatelnosti: minimálně 24 měsíců od data balení uvedeného na obalu

Použití:

Výskyt různých druhů vodních řas patří k nejčastějším problémům, které je třeba řešit při úpravě bazénové vody. Řasy jsou často příčinou vzniku zákalů a slizovitých usazenin na dně a stěnách bazénu. ODSTRAŇOVAČ ŘAS je vhodné používat preventivně spolu s dezinfekčními přípravky na bázi aktivního chloru nebo kyslíku.

Přípravek dávkujte do bazénu při zapnutém cirkulačním zařízení takto: počáteční dávka 150-200 ml/10 m3/týden, udržovací dávka 100-150 ml/10 m3/týden.
Pokud přesto dojde k nárůstu nežádoucích řas, dávkujte jednorázově 300-400 ml/10 m3 tohoto přípravku. Zahubené řasy odfiltrujte filtračním zařízením, zbytek řas odstraňte vyvločkováním přípravkem VLOČKOVAČ TEKUTÝ dle návodu uvedeném na tomto přípravku.

UPOZORNĚNÍ:
Řiďte se návodem na použití. Nemíchejte s jinými chemikáliemi. Smí být použito pouze pro úpravu vody v bazénech.

NEBEZPEČÍ:
Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.
Přípravek obsahuje: polymerní kvarterní amoniovou 200 g/1kg, CAS 25988-97-0; UN 3082.

PRVNÍ POMOC:
PŘI POŽITÍ: Postiženému dejte vypít 2-5 dl vody, nevyvolávejte zvracení.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Okamžitě vyplachujte velkým množstvím vody po dobu min. 15 minut.
PŘI POTŘÍSNĚNÍ KŮŽE A ODĚVU: Odstraňte zasažený oděv, kůži oplachujte velkým množstvím vody a mýdlem.
PŘI NADÝCHÁNÍ: okamžitě přerušte expozici a postiženého dopravte na čerstvý vzduch.
Ve všech vážnějších případech poškození zdraví, při zasažení očí nebo požití vždy vyhledat lékařské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí etiketu.

NOUZOVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO: Toxikologické informační středisko 224 919 293.
Nepotřebné zbytky přípravku odevzdejte do sběru nebezpečného odpadu. Prázdný obal vypláchněte vodou, dejte k recyklaci nebo likvidujte jako komunální odpad.


Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu.