K pokladně  

(prázdný)

PRODEJNA SOLNICE

Bazénová chemie - chloruj.cz
Pod Poštou 6
517 01 Solnice

Tel.: 777 069 666
(volejte Po-Pá 8-15 hod.)

Otevírací doba ZDE


prodejna

prodejna


PROBAZEN pH MÍNUS tekutý 14% pro automatické dávkovače -- 35 kg Pouze osobní odběr v Solnici

PROBAZEN pH MÍNUS tekutý 14% pro automatické dávkovače -- 35 kg Pouze osobní odběr v Solnici

Vysoce koncentrovaný tekutý přípravek určený ke snižování hodnoty pH vody v bazénech určený pro automatické dávkovače.

Více detailů


539,00 Kč s DPH

21%

Dostupnost:  SKLADEM ANO - NEZASÍLÁME - POUZE OSOBNÍ ODBĚR

DÁVKOVÁNÍ:

Přípravek je vhodné přidávat do bazénu dávkovacím čerpadlem napojeným přímo na nádobu, ve které je produkt dodáván. Dávkování se provádí vždy při zapnuté cirkulaci vody. Hodnotu pH v rozmezí 6,8-7,6, která je pro provoz bazénu optimální, je vhodné udržovat pomocí regulačního zařízení, které v případě odchylky od ideální hodnoty automaticky provede korekci. Pro snížení hodnoty pH o 0,1 je potřeba přidat orientačně 0,2 l přípravku na 10 m3 vody v bazénu.

VÝROBEK OBSAHUJE: kyselinu sírovou, označení ES 231-639-5, UN 2796

UPOZORNĚNÍ:

Může být korozivní pro kovy. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí.Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

NEBEZPEČÍ:

H290 Může být korozivní pro kovy.

H315 Dráždí kůži.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P302/352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujteve vyplachování.

PRVNÍ POMOC:

Projevují-li se zdravotnípotíže, nebo v případěpochybností vyhledejte lékařskou pomoc. Při stavechohrožujících život je třeba provádětresuscitaci:Postižený nedýchá -je nutné okamžitě provádět umělé dýcháníZástava srdce -je nutné okamžitězahájit nepřímou masáž srdceBezvědomí -je nutné postiženého uložit do stabilizované polohy na boku.

Při nadýchání: Okamžitě přerušte expozici, dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Podle situace lzedoporučit; výplach ústní dutiny, případně nosu vodou a lékařské ošetření.

Při styku s kůží: Ihned svlečte potřísněné šatstvo; před mytím nebo v jeho průběhu sundejte prstýnky, hodinky,náramky, jsou-li v místech zasažení kůže. Postižené místa na kůži okamžitě opláchněte velkým množstvím vlažné vody. Poleptané části kůže překryjte sterilním obvazem. Přivolejte lékaře.

Při zasažení očí: Pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyjměte. Okamžitě začněte vyplachovat oči přiotevřených víčkách směrem od vnitřního koutku k vnějšímu proudem pitné vody po dobu nejméně 15minut. Přivolejte lékaře. K vyšetření musí být odeslán každý i v případě malého zasažení.

Při požití: Okamžitě vypláchněte ústnídutinu pitnou vodou. Podejte vypít 2-5 dl chladné vody. Vžádnémpřípadě nevyvolávejte zvracení. Hrozí perforace jícnu a žaludku. K pití se postižený nesmí nutit,zejména má-li již bolesti v ústech nebo krku. Nepodávejte nic ústy, pokud je postižený v bezvědomí,nebo má-li křeče. Nepodávejte aktivní uhlí. Nepodávejte žádné jídlo. Okamžitě přivolejte lékaře.


NOUZOVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO: Toxikologické informační středisko 224 919 293.


Nepotřebné zbytky přípravku odevzdejte do sběru nebezpečného odpadu. Prázdný obal vypláchněte vodou a dejte do sběru plastů nebo likvidujte jako komunální odpad.

 

Výstražný symbol: GHS 05


 

Používejte přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu.