K pokladně  

(prázdný)

PRODEJNA SOLNICE

Bazénová chemie - chloruj.cz
Pod Poštou 6
517 01 Solnice

Tel.: 777 069 666
(volejte Po-Pá 8-15 hod.)

Otevírací doba ZDE


prodejna

prodejna


PROBAZEN CHLOR STABILIZOVANÝ pro automatické dávkovače -- 35 kg Pouze osobní odběr v Solnici

PROBAZEN CHLOR STABILIZOVANÝ pro automatické dávkovače -- 35 kg Pouze osobní odběr v Solnici

Vysoce koncentrovaný tekutý dezinfekční přípravek pro ošetření vody v bazénech na bázi aktivního chloru s obsah aktivního chloru min. 13%, 130 g/1kg určený pro automatické dávkovače.

Více detailů


1 199,00 Kč s DPH

21%

Dostupnost:  SKLADEM ANO - NEZASÍLÁME - POUZE OSOBNÍ ODBĚR

Jaký je rozdíl mezi chlornanem sodným a chlorem stabilizovaným?

Chlor stabilizovaný má oproti technickému chlornanu sodnému několik zásadních výhod a kvalitativních rozdílů:

  • stabilizace představuje přídavek vhodného aditiva, které zaručuje vyšší stálost produktu. Chlornan sodný se přirozeně rozkládá, čímž se snižuje obsah aktivního chloru, což má za následek vyšší dávkovaný objem dezinfekčního činidla. Proto použitím stabilizovaného produktu snižujete frekvenci výměny kanystrů s dávkovanou chemií. Zároveň díky stabilizaci můžete objednávat na delší dobu dopředu (3-4 měsíce), protože minimální garantovaný obsah chloru 130 g/kg vydrží po celou záruční dobu produktu (6 měsíců)
  • pro výrobu je používán pouze chlornan sodný s atestem na úpravu pitné vody
  • vysoká čistota surovin s nízkým obsahem nerozpuštěných látek a železa ve výrobku Probazen Chlor stabilizovaný je zárukou nižšího opotřebení dávkovacího zařízení a jeho příslušenství a minimalizuje se riziko ucpání hadiček a čerpadel.

DÁVKOVÁNÍ:

Přípravek je vhodné přidávat do bazénu dávkovacím čerpadlem napojeným přímo na nádobu, ve které je přípravek dodáván. Čerpadlo se nastaví tak, aby se udržovala koncentrace volného chloru ve vodě mezi 0,3 až 0,5 mg/l, při dávkování podle redox potenciálu v rozmezí 700 až 770 mV. Dávkování se provádí vždy při zapnuté cirkulaci vody. Předpokladem pro účinné dávkování je udržení hodnoty pH v rozmezí 7,0-7,4 za použití přípravku Probazen pH mínus resp. Probazen pH plus pomocí regulačního zařízení, které v případě odchylky od ideální hodnoty automaticky provede korekci.

UPOZORNĚNÍ:

Působí na organizmus dráždivě jednak vlivem účinků uvolňovaného chloru, jednak alkalitou. Při požití: těžké poleptání ústní dutiny a zažívacích orgánů. Při kontaktu s pokožkou: silně dráždí pokožku, dehydratačními, odmašťujícími a leptavými účinky. Způsobuje kožní onemocnění, potivost rukou, ztenčení nehtů, depilaci. Při zasažení očí: dráždí sliznice očí, může dojít až k vážnému poleptání oka. Při inhalaci: z roztoku chlornanu samovolně uvolňovaný chlor způsobuje podráždění sliznice dýchacích cest a může vést až k edému plic.

NEBEZPEČÍ:

H290 Může být korozivní pro kovy.

H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P403 +P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.

PRVNÍ POMOC:

Projevují-li se zdravotní potíže, nebo v případěpochybností vyhledejte lékařskou pomoc. Při stavechohrožujících život je třeba provádětresuscitaci:

Postižený nedýchá -je nutné okamžitě provádět umělé dýchání

Zástava srdce -je nutné okamžitězahájit nepřímou masáž srdce

Bezvědomí -je nutné postiženého uložit do stabilizované polohy na boku

Při nadýchání: Okamžitě přerušte expozici, dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Podle situace lzedoporučit; výplach ústní dutiny, případně nosu vodou a lékařské ošetření.

Při styku s kůží: Ihned svlečte potřísněné šatstvo; před mytím nebo v jeho průběhu sundejte prstýnky, hodinky, náramky, jsou-li v místech zasažení kůže. Postižené místa na kůži okamžitě opláchněte velkým množstvím vlažné vody. Poleptané části kůže překryjte sterilním obvazem. Přivolejte lékaře.

Při zasažení očí: Ihned vyplachujte oči proudem tekoucí vody, rozevřete oční víčka prsty (třeba i násilím). Výplach provádějte nejméně15 minut. Pokud dráždění neustává,vyhledejtelékaře.

Při požití: Nevyvolávejte zvracení -hrozí nebezpečí dalšího poškození zažívacího traktu!!! Hrozí perforace jícnu ižaludku!Okamžitěvypláchněte ústní dutinu vodou a dejte vypít 2-5 dl chladné vody ke zmírnění tepelného účinkužíraviny.Nepodávejte aktivní uhlí. Nepodávejte žádné jídlo. Ihned zajistěte lékařské ošetření.

NOUZOVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO: Toxikologické informační středisko 224 919 293.


Nepotřebné zbytky přípravku odevzdejte do sběru nebezpečného odpadu.

 

Výstražný symbol: GHS 05, GHS 07, GHS 09

 

 

 

Používejte dezinfekční přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu.