K pokladně  

(prázdný)

PRODEJNA SOLNICE

Bazénová chemie - chloruj.cz
Pod Poštou 6, 517 01 Solnice
Tel.: 777 069 666
(volejte Po-Pá 8-15 hod.)

Otevírací doba ZDE


prodejnaPE-PO pevný podpalovač * 40 podpalů

PE-PO pevný podpalovač * 40 podpalů

Pevný podpalovač k podpalování uhlí, dřeva, dřevěného uhlí nebo briket.

Více detailů


33,00 Kč s DPH

21%

PE-PO pevný podpalovač je určen k podpalování uhlí, dřeva, dřevěného uhlí nebo briket. Nemusíte se bát jej použít na mokré dřevo. Hodí se pro zatápění v krbech, kamnech, zahradních grilech a otevřených ohništích. Prostě všude tam, kde je to potřeba pořádně rozpálit!

Balení obsahuje 40 podpalů.

Obsah při balení: 280g

 

VAROVÁNÍ

Hořlavá tuhá látka.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.

Zákaz kouření.

Uchovávejte obal těsně uzavřený.

Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

PŘI expozici nebo podezření na ni: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍSTŘEDISKO/lékaře.

V případě požáru: K uhašení použijte práškový hasící přístroj/písek/oxid uhličitý.

Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místourčené obcí.

Používejte přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu.