K pokladně  

(prázdný)

PRODEJNA SOLNICE

prodejna

ADRESA PROVOZOVNY:

Bazénová chemie - chloruj.cz
Pod Poštou 6, 517 01 Solnice
Tel.: 777 069 666
(volejte Po-Pá 8-15 hod.)

E-SHOP - celoroční prodej

Pondělí:8:00-15:00
Úterý:8:00-15:00
Středa:8:00-15:00
Čtvrtek:8:00-15:00
Pátek:8:00-15:00

Osobní odběr objednávek

PŘES ZIMU OMEZENO

Pondělí:13:00-15:00
Středa:13:00-15:00

(od 1. září do 30. dubna)

PRODEJNA - sezónní prodej

PŘES ZIMU ZAVŘENO

(od 1. října do 30. dubna)

VELKOOBCHOD - expedice

Pondělí:8:00-15:00
Úterý:8:00-15:00
Středa:8:00-15:00
Čtvrtek:8:00-15:00
Pátek:8:00-15:00


Podvodní opravný set pro vinylové folie Steinbach

Podvodní opravný set pro vinylové folie Steinbach

Set k provádění oprav bazénové fólie nad vodou i pod hladinou.

Více detailů


139,00 Kč s DPH

21%

Dostupnost: SKLADEM ANO

Set je vhodný pro opravy bazénových vinylových fólií. Obsahuje lepidlo 29,6 ml a vinylovou záplatu.

 

IDENTIFIKACE VÝROBKU:
141-78-6 ethylacetát 15-25%, 78-93-3 butanon 20-35%, 67-64-1 aceton 10-20%
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P501 Odstraňte obsah / obal v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.
OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NEHODY NEBO POŽÁRU:
PO ROZLITÍ / ÚNIKU: Absorbovat savým materiálem, potřísněná místa vyčistit odlakovačem nehtů.
HASIVA: Vodní mlha, oxid uhličitý, suchá hasiva, pěna.
OCHRANA PŘED POŽÁREM A VÝBUCHEM: Nepřibližovat ke zdrojům vznícení.
PRVNÍ POMOC:
PŘI VNIKNUTÍ DO OČÍ: Vyplachujte oči nejméně 15 min., ihned vyhledejte lékaře.
PŘI POTŘÍSNĚNÍ POKOŽKY: Omyjte mýdlem.
PO NADÝCHÁNÍ PAR: Vyjděte na čerstvý vzduch.
V PŘÍPADĚ POŽITÍ: Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

GHS07, GHS02

nebezpečné

 

Používejte přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu.