K pokladně  

(prázdný)

PRODEJNA SOLNICE

prodejna

ADRESA:

Bazénová chemie - chloruj.cz
Pod Poštou 6, 517 01 Solnice
Tel.: 777 069 666
(volejte Po-Pá 8-15 hod.)

E-SHOP - celoroční provoz

Pondělí:8:00-15:00
Úterý:8:00-15:00
Středa:8:00-15:00
Čtvrtek:8:00-15:00
Pátek:8:00-15:00
Sobota:zavřeno
Neděle:zavřeno

VÝDEJ e-shop objednávek

PŘES ZIMU
od 1.9.2021 do 15.4.2022

Pondělí:12:00-14:30


PRODEJNA - sezónní prodej

PŘES ZIMU
od 1.9.2021 do 15.4.2022
ZAVŘENO

VELKOOBCHOD - celoroční

výdej objednaného zboží


Pondělí:8:00-15:00
Úterý:8:00-15:00
Středa:8:00-15:00
Čtvrtek:8:00-15:00
Pátek:8:00-15:00
Sobota:zavřeno
Neděle:zavřeno


Zelená skalice * 1 kg

Zelená skalice * 1 kg

Zabraňuje růstu machů a lišejníků v okrasných trávnících.

Více detailů


52,00 Kč s DPH

21%

Heptahydrát síranu železnatého FeSO4·7H2O znám také pod triviálním názvem jako zelená skalice, dříve i jako zelený vitriol. Tvoří světle zelené krystalky, které při delším skladování na vzduchu ztrácejí vodu, postupně tvrdnou a vlivem povrchové oxidace dvojmocného železa na trojmocné mění barvu do žlutého až hnědého odstínu. Roztoky této látky delším stáním taktéž hnědnou kvůli vznikající železité soli.

 

Síran železnatý lze použít k hubení mechů a lišejníků v okrasných trávnících a dále pak při nedostatku stopové živiny železa, jenž je důležitou součástí listové zeleně, zejména u jádrovin, peckovin, jahodníku a vinné révy. Projevuje se jako tzv. chloróza (žloutnutí listů). Hnojivo vzhledem ke svému složení vykazuje kyselou reakci, tudíž napomáhá i s úpravou pH. Síran železnatý je vhodný pro listovou (foliární) aplikaci, kterou se však nedoporučuje provádět na přímém slunci. Hnojením na list lze rychle odstranit příčiny akutního nedostatku železa.

 

Doporučené dávkování:

Hnojení postřikem roztoku na list: 2-4 g hnojiva / 1 l vody

K potlačení lišejníku a mechu: 30-50 g hnojiva / 5 l vody

 

Pozor !!!

Vyšší koncentrace roztoku může poškodit ošetřované porosty !!!

Síran železnatý způsobuje skvrny na dlažbě a obrubnících !!!

 

PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ:
V uzavřených prostorách v suchu. Na vzduchu vlhne. Uchovávejte pouze v původním obalu odděleně od potravin a krmiv. Uchovávejte mimo dosah dětí a nepoučených osob! Mráz ani běžná teplota do 30 °C neškodí.

Nepoužívat roztoky vyšší koncentrace, mohou poškodit ošetřované porosty! Roztok aplikovat v podvečer nebo brzo ráno, nikdy ne za plného slunce. Používat pouze na určené plochy! Zelená skalice může způsobit skvrny na dlažbě.

POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:
Hnojivo je klasifikováno jako nebezpečné ve smyslu nařízení 1272/2008/EC.
H302 Zdraví škodlivý při požití. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P260 Nevdechujte prach. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Jemně omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P501 Odstraňte obsah/obal do schváleného odpadového zařízení.
POKYNY PRO PRVNÍ POMOC:
Projevují-li se zdravotní potíže, nebo v případě pochybností nebo nehody vyhledejte lékařskou pomoc. Ve všech případech zajistit postiženému duševní klid a zabránit prochlazení. Při poskytování první pomoci dbejte vlastní ochrany.
POSTIŽENÝ NEDÝCHÁ: Je nutné okamitě provádět umělé dýchání.
ZÁSTAVA SRDCE: Je nutné okamžitě zahájit nepřímou masáž srdce.
BEZVĚDOMÍ: Je nutné postiženého uložit a transportovat ve stabilizované poloze na boku.
PŘI NADÝCHÁNÍ: Postiženého přeneste na čerstvý vzduch. Převlékněte postiženého v případě, že byl produktem zasažen oděv. Zajistěte postiženého proti prochladnutí. V případě přetrvávajících obtíží vyhledejte lékaře.
PŘI STYKU S KŮŽÍ: Postižená místa ihned omyjte velkým množstvím teplé vody a mýdlem. Podrážděná místa ošetřete vhodným reparačním krémem. V případě přetrvávajících obtíží vyhledejte lékaře.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyjměte. Okamžitě vyplachovat oči při otevřených víčkách směrem od vnitřního koutku k vnějšímu proudem pitné vody po dobu nejméně 15 minut. Vyhledat očního lékaře.
PŘI POŽITÍ: Nevyvolávat zvracení. Nepijte neutralizační prostředek. Okamitě vypláchněte ústní dutinu pitnou vodou. Podejte vypít asi 0,5 l vlažné vody. Okamžitě přivolejte lékaře.
LIKVIDACE ZBYTKŮ HNOJIVA:
Neutralizovat posypáním vápnem. Vzniklou práškovou směs uložit na zabezpečenou skládku v souladu s místně platnou legislativou. Kontaminované vody neutralizovat na čistírně průmyslových odpadních vod.
LIKVIDACE OBALŮ:
Vyprázdněné vypláchnuté PE obaly předejte do organizovaného sběru k recyklaci. Nespalujte.


VAROVÁNÍ - Síran železnatý, monohydrát CAS 17375-41-6


Používejte přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu.