K pokladně  

(prázdný)

PRODEJNA SOLNICE

prodejna

ADRESA:

Bazénová chemie - chloruj.cz
Pod Poštou 6, 517 01 Solnice
Tel.: 777 069 666

E-SHOP - celoroční prodej

Pondělí:8:00-15:00
Úterý:8:00-15:00
Středa:8:00-15:00
Čtvrtek:8:00-15:00
Pátek:8:00-15:00
Sobota:zavřeno
Neděle:zavřeno

VELKOOBCHOD - celoročně

výdej objednaného zboží

Pondělí:8:00-15:00
Úterý:8:00-15:00
Středa:8:00-15:00
Čtvrtek:8:00-15:00
Pátek:8:00-15:00
Sobota:zavřeno
Neděle:zavřeno

PRODEJNA - sezónní prodej

PRODEJNA PŘES ZIMU

7.9. - 31. 3. zavřeno


Hydroxid sodný (LOUH) * 1 kg

Hydroxid sodný (LOUH) * 1 kg

Přípravek na čištění potrubí a odpadů.

Více detailů


59,00 Kč s DPH

21%

Výrobek obsahuje základní chemickou surovinu hydroxid sodný - mikrogranule.


Hydroxid sodný je chemická základní surovina pro obecně známé použití. Jeho účinnost nejvíce oceníte v sifonech umyvadel, dřezů, van, sprchových koutech, pisoárech, bidetech, toaletách, domovních kanálech a v různých potrubích. Dokonale z nich odstraní vlasy, chlupy, zvířecí srst, nehty, zbytky potravin, tuky, toaletní papír, vatu a také nepříjemné pachy. Perličky se velmi rychle rozpustí a efektivně odstraní usazeniny. Nelze používat na hliníkové potrubí!

Doporučení a  dávkování: Pro dosažení co nejúčinnějšího efektu doporučujeme vsypat 2-3 vnitřní uzávěry (60-90 g) hydroxidu sodného a zalít 0,5-1l vroucí vody. Necháme působit 30 minut a pak propláchneme. V případě, že aplikace nedosáhne správného efektu, doporučujeme celý postup opakovat. Po každém použití obal pečlivě uzavřete a následně překontrolujte, zda je bezpečnostní uzávěr řádně utažen!

Skladování: V nenarušených obalech v suchu při teplotě +5 až +25 °C.

Odstranění obalu: Úplné prázdné obaly vypláchnout důkladně vodou a odevzdat k recyklaci. Znečištěný obal odevzdejte na místo určené pro odkládání nebezpečných odpadů. Použijte nejlépe do data uvedeného na obalu.

 

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:
hydroxid sodný, index č. 011-002-00-6

H314 Způsobuje těžké popálení kůže a poškození očí.

H290 Může být korozivní pro kovy.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P405 Skladujte uzamčené.

P260 Nevdechujte dýmy/mlhu/páry/aerosoly.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce velkým množstvím vody.

P280 Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle.

P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P310 Okamžitě volejte lékaře.

P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou (nebo osprchujte).

P363 Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Výjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.

Používejte přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu.