K pokladně  

(prázdný)

PRODEJNA SOLNICE

Bazénová chemie - chloruj.cz
Pod Poštou 6
517 01 Solnice

Tel.: 777 069 666
(volejte Po-Pá 8-15 hod.)

Otevírací doba ZDE


prodejna

prodejna


Hydroxid sodný - LOUH 1 kg * Labar

Hydroxid sodný - LOUH 1 kg * Labar

Granulovaný přípravek na čištění ucpaných odpadů a potrubí v domácnostech.

Více detailů


79,00 Kč s DPH

21%

Dostupnost:  SKLADEM ANO - ihned k odeslání

Výrobek obsahuje základní chemickou surovinu hydroxid sodný - mikrogranule.

Hydroxid sodný (NaOH) je silně zásaditá anorganická sloučenina a je také znám pod triviálním názvem louh sodný nebo natron. V čistém stavu je to pevná bílá látka ve formě malých perliček nebo peciček běžně používaná v domácnostech na čištění ucpaných odpadů a potrubí. Jeho účinnost nejvíce oceníte v sifonech umyvadel, dřezů, van, sprchových koutech, pisoárech, bidetech, toaletách, domovních kanálech a v různých potrubích. Dokonale z nich odstraní vlasy, chlupy, zvířecí srst, nehty, zbytky potravin, tuky, toaletní papír, vatu a také nepříjemné pachy. Perličky se velmi rychle rozpustí a efektivně odstraní usazeniny. Nelze používat na hliníkové potrubí!

 

UPOZORNĚNÍ:

Způsobuje těžké poleptání, již při koncentraci 5 % a více, nebezpečí silného poleptání respiračního traktu, kůže a očí. Při požití: těžké poleptání zažívacích orgánů, bolesti v zažívacím traktu, dušnost, otok hlasivek. Při kontaktu s pokožkou: těžké nevratné poleptání, slizký povrch a rozpouštění pokožky. Při zasažení očí: těžké poleptání, zánět spojivek Při inhalaci: dráždění mlhou s více jak 2 mg/m3 ,dýchací potíže, plicní otoky.

NEBEZPEČÍ:

H290 Může být korozivní pro kovy.

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminovanéčásti oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P405 Skladujteuzamčené.

PRVNÍ POMOC:

Projevují-li se zdravotní potíže, nebo v případěpochybností vyhledejte lékařskou pomoc. Při stavechohrožujících život je třeba provádětresuscitaci:Postižený nedýchá -je nutné okamžitě provádět umělé dýchání. Zástava srdce -je nutné okamžitězahájit nepřímou masáž srdce. Bezvědomí -je nutné postiženého uložit do stabilizované polohy na boku

Při nadýchání: Okamžitě přerušte expozici, dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Podle situace lzedoporučit; výplach ústní dutiny, případně nosu vodou a lékařské ošetření.

Při styku s kůží: Ihned svlečte potřísněné šatstvo; před mytím nebo v jeho průběhu sundejte prstýnky, hodinky,náramky, jsou-li v místech zasažení kůže. Postižené místa na kůži okamžitě opláchněte velkýmmnožstvím vlažné vody. Poleptané části kůže překryjte sterilním obvazem. Nezbytná okamžitálékařská pomoc, neošetřené poleptání pokožky zapříčiňuje těžce hojivé rány.

Při zasažení očí: Okamžitě začněte vyplachovat oči při otevřených víčkách směrem od vnitřního koutku kvnějšímuproudem pitné vody po dobu nejméně 15 minut. Chraňte nezraněné oko. Okamžitě přivolejte lékaře.Pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyjměte.

Při požití:Okamžitě vypláchněte ústní dutinu pitnou vodou. Podejte vypít 2-5 dl chladné vody. K pití sepostižený nesmí nutit, zejména má-li již bolesti v ústech nebo krku. V žádném případě nevyvolávejtezvracení. Hrozí perforace jícnu a žaludku. Nepodávejte aktivní uhlí. Nepodávejte žádné jídlo.Okamžitě přivolejte lékaře.

 

NOUZOVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO: Toxikologické informační středisko 224 919 293.

 

Nepotřebné zbytky přípravku odevzdejte do sběru nebezpečného odpadu.

 

Výstražný symbol: GHS 05

 

 

Používejte přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu.