K pokladně  

(prázdný)

PRODEJNA SOLNICE

prodejna

ADRESA:

Bazénová chemie - chloruj.cz
Pod Poštou 6, 517 01 Solnice
Tel.: 777 069 666
(volejte Po-Pá 8-15 hod.)

E-SHOP - celoroční prodej

Pondělí:8:00-15:00
Úterý:8:00-15:00
Středa:8:00-15:00
Čtvrtek:8:00-15:00
Pátek:8:00-15:00
Sobota:zavřeno
Neděle:zavřeno

OSOBNÍ ODBĚR

možný jen po tel. dohodě


PRODEJNA

Z NAŘÍZENÍ VLÁDY ČR
ZAVŘENO

VELKOOBCHOD - celoročně

výdej objednaného zboží

Pondělí:8:00-15:00
Úterý:8:00-15:00
Středa:8:00-15:00
Čtvrtek:8:00-15:00
Pátek:8:00-15:00
Sobota:zavřeno
Neděle:zavřeno


Anti-COVID dezinfekce * 5 l

Anti-COVID dezinfekce * 5 l

Dezinfekční přípravek osobní hygieny Anti-COV-19 schválený Ministerstvem zdravotnictví. Balení 5 litrů.

Více detailů


399,00 Kč s DPH

21%

NÁVOD K POUŽITÍ:

Přípravku použijte dostatečné množství (2x3 ml) aby pokryl celou plochu. Naneste na dlaně a rozetřete po celých rukou a zápěstích, zvláštní pozornost věnujte kůžičce kolem nehtů a záhybům v kůži. Dobře vtírejte, dokud není kůže suchá. Tento postup by měl trvat přibližně 1 minutu.

PRVNÍ POMOC:

Projevují-li se zdravotní potíže, nebo v případěpochybností vyhledejte lékařskou pomoc. Při stavechohrožujících život je třeba provádětresuscitaci: Postižený nedýchá - je nutné okamžitě provádět umělé dýchání

Zástava srdce -je nutné okamžitězahájit nepřímou masáž srdce

Bezvědomí -je nutné postiženého uložit do stabilizované polohy na boku

Při nadýchání: Okamžitě přerušte expozici, dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Podle situace lzedoporučit; výplach ústní dutiny, případně nosu vodou a lékařské ošetření.

Při styku s kůží: Svlékněte kontaminovaný oděv. Postižené místa na kůži okamžitě opláchněte velkým množstvímvlažné vody. Pokud nedošlo k poranění pokožky, je vhodné použít mýdlo, mýdlový roztok nebošampon. Podrážděná místa ošetřete vhodným reparačním krémem.

Při zasažení očí: Ihned vyplachujte oči proudem tekoucí vody, rozevřete oční víčka prsty (třeba i násilím). Výplach provádějte nejméně15 minut. Pokud dráždění neustává,vyhledejtelékaře.

Při požití: Okamžitě vypláchněte ústní dutinu pitnou vodou. Podejte vypít asi 0,5 l vlažné vody. Pokud jepostižená osoba při vědomí, vyvolat zvracení. Okamžitě přivolejte lékaře a/nebo zajistěte přepravuna stanici první pomoci

VAROVÁNÍ:

Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.

P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. Zákaz kouření.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Produkt je vysoce hořlavý. Páry mohou tvořit se vzduchem výbušné směsi. Výpary jsou těžší nežvzduch a mohou se šířit do velkých vzdáleností a hromadit v nízko položených místech. S vodou semísí. Při vysokých koncentracích se nad vodní hladinou mohou tvořit výbušné směsi se vzduchem.

NOUZOVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO: Toxikologické informační středisko 224 919 293.
Nepotřebné zbytky přípravku odevzdejte do sběru nebezpečného odpadu. Prázdný obal vypláchněte vodou, dejte k recyklaci nebo likvidujte jako komunální odpad.

Výstražný symbol: GHS02, GHS 07

 

 

Používejte dezinfekční přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu.