K pokladně  

(prázdný)

PRODEJNA SOLNICE

prodejna

ADRESA:

Bazénová chemie - chloruj.cz
Pod Poštou 6, 517 01 Solnice
Tel.: 777 069 666

E-SHOP - celoroční prodej

Pondělí:8:00-17:00
Úterý:8:00-17:00
Středa:8:00-17:00
Čtvrtek:8:00-17:00
Pátek:8:00-17:00
Sobota:zavřeno
Neděle:zavřeno

VELKOOBCHOD - celoročně

výdej objednaného zboží

Pondělí:8:00-17:00
Úterý:8:00-17:00
Středa:8:00-17:00
Čtvrtek:8:00-17:00
Pátek:8:00-17:00
Sobota:zavřeno
Neděle:zavřeno

PRODEJNA - sezónní prodej

PŘES ZIMU
od 13.9. do 31.3. ZAVŘENOProxim Chlornan sodný technický 60 kg

Proxim Chlornan sodný technický 60 kg

Chlornan sodný technický s obsahem aktivního chloru 13-14%.

Používá se k různým technickým účelům v chemickém průmyslu.

 


Více detailů


738,00 Kč s DPH

21%

Pouze na objednávku - tel.: 777 069 666

Dodání do 10 dnů - jen v období od 1.3. do 30.9.

Nezasíláme - pouze osobní odběr v Solnici

 

UPOZORNĚNÍ:

Působí na organizmus dráždivě jednak vlivem účinků uvolňovaného chloru, jednak alkalitou. Při požití: těžké poleptání ústní dutiny a zažívacích orgánů. Při kontaktu s pokožkou: silně dráždí pokožku, dehydratačními, odmašťujícími a leptavými účinky. Způsobuje kožní onemocnění, potivost rukou, ztenčení nehtů, depilaci. Při zasažení očí: dráždí sliznice očí, může dojít až k vážnému poleptání oka. Při inhalaci: z roztoku chlornanu samovolně uvolňovaný chlor způsobuje podráždění sliznice dýchacích cest a může vést až k edému plic.

NEBEZPEČÍ:

H290 Může být korozivní pro kovy.

H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P403 +P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.

PRVNÍ POMOC:

Projevují-li se zdravotní potíže, nebo v případěpochybností vyhledejte lékařskou pomoc. Při stavechohrožujících život je třeba provádětresuscitaci:Postižený nedýchá -je nutné okamžitě provádět umělé dýcháníZástava srdce -je nutné okamžitězahájit nepřímou masáž srdceBezvědomí -je nutné postiženého uložit do stabilizované polohy na boku.

Při nadýchání: Okamžitě přerušte expozici, dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Podle situace lzedoporučit; výplach ústní dutiny, případně nosu vodou a lékařské ošetření.

Při styku s kůží: Ihned svlečte potřísněné šatstvo; před mytím nebo v jeho průběhu sundejte prstýnky, hodinky, náramky, jsou-li v místech zasažení kůže. Postižené místa na kůži okamžitě opláchněte velkým množstvím vlažné vody. Poleptané části kůže překryjte sterilním obvazem. Přivolejte lékaře.

Při zasažení očí: Ihned vyplachujte oči proudem tekoucí vody, rozevřete oční víčka prsty (třeba i násilím). Výplach provádějte nejméně15 minut. Pokud dráždění neustává,vyhledejtelékaře.

Při požití: Nevyvolávejte zvracení -hrozí nebezpečí dalšího poškození zažívacího traktu!!! Hrozí perforace jícnu ižaludku! Okamžitěvypláchněte ústní dutinu vodou a dejte vypít 2-5 dl chladné vody ke zmírnění tepelného účinkužíraviny.Nepodávejte aktivní uhlí. Nepodávejte žádné jídlo. Ihned zajistěte lékařské ošetření.

 

NOUZOVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO: Toxikologické informační středisko 224 919 293.

 

Nepotřebné zbytky přípravku odevzdejte do sběru nebezpečného odpadu.

 

Výstražný symbol: GHS 05, GHS 07, GHS 09

 


 

Používejte dezinfekční přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu.