K pokladně  

(prázdný)

PRODEJNA SOLNICE

Bazénová chemie - chloruj.cz
Pod Poštou 6
517 01 Solnice

Tel.: 777 069 666
(volejte Po-Pá 8-15 hod.)

Otevírací doba ZDE


prodejna

prodejna


PROBAZEN CHLORNAN SODNÝ UPV -- tekutý chlor do bazénu 20 Kg Pouze osobní odběr v Solnici

PROBAZEN CHLORNAN SODNÝ UPV -- tekutý chlor do bazénu 20 Kg Pouze osobní odběr v Solnici

Vysoce koncentrovaný tekutý dezinfekční přípravek pro ošetření pitné a bazénové vody na bázi aktivního chloru s obsahem 13%, 130g/1kg určený pro automatické dávkovače.

 

 


Více detailů


635,00 Kč s DPH

21%

Dostupnost:  SKLADEM ANO - NEZASÍLÁME - POUZE OSOBNÍ ODBĚR

CHLORNAN SODNÝ PRO ÚPRAVU PITNÉ VODY

Vysoce koncentrovaný tekutý dezinfekční přípravek pro ošetření pitné a bazénové vody na bázi aktivního chloru. Přípravek obsahuje: chlornan sodný, roztok, obsah aktivního chloru 13 %, 130 g/1 kg, označení ES 231-668-3, UN 1791.

Při ošetření vody v bazénu je vhodné přípravek přidávat do bazénu dávkovacím čerpadlem napojeným přímo na nádobu, ve ktere je přípravek dodáván. Čerpadlo se nastaví tak, aby se udržovala koncentrace volného chloru ve vodě mezi 0,3 až 0,5 mg/l, při dávkování podle redoix potenciálu v rozmezí 700 až 770 mV. Dávkování se provádí vždy při zapnuté cirkulaci vody. Předpokladem pro účinné chlorování je udržení hodnoty pH v rozmezí 7,0-7,4 za použití přípravku pH mínus resp. pH plus pomocí regulačního zařízení, které v případě odchylky od ideální hodnoty automaticky provede korekci.

UPOZORNĚNÍ:

Řiďte se návodem na použití. Přípravek nepoužívejte při přecitlivělosti na aktivní složku přípravku. Přípravek skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv při teplotách do 20°C, nevystavujte přímému slunci. Přípravek nesmí přijít do přímého kontaktu s fólií, umělou hmotou nebo nátěrem bazenu, může tyto materialy odbarvovat a způsobovat bílé skvrny. Nemíchejte s jinými chemikáliemi. Smí být použito pouze pro úpravu  vody v bazénech.

NEBEZPEČÍ:

H290 Může být korozivní pro kovy.

H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P403 +P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.

PRVNÍ POMOC:

Projevují-li se zdravotní potíže, nebo v případěpochybností vyhledejte lékařskou pomoc. Při stavech ohrožujících život je třeba provádět resuscitaci:Postižený nedýchá -je nutné okamžitě provádět umělé dýchání Zástava srdce -je nutné okamžitězahájit nepřímou masáž srdce Bezvědomí -je nutné postiženého uložit do stabilizované polohy na boku.

Při nadýchání: Okamžitě přerušte expozici, dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Podle situace lzedoporučit; výplach ústní dutiny, případně nosu vodou a lékařské ošetření.

Při styku s kůží: Ihned svlečte potřísněné šatstvo; před mytím nebo v jeho průběhu sundejte prstýnky, hodinky, náramky, jsou-li v místech zasažení kůže. Postižené místa na kůži okamžitě opláchněte velkým množstvím vlažné vody. Poleptané části kůže překryjte sterilním obvazem. Přivolejte lékaře.

Při zasažení očí: Ihned vyplachujte oči proudem tekoucí vody, rozevřete oční víčka prsty (třeba i násilím). Výplach provádějte nejméně15 minut. Pokud dráždění neustává,vyhledejtelékaře.

Při požití: Nevyvolávejte zvracení -hrozí nebezpečí dalšího poškození zažívacího traktu!!! Hrozí perforace jícnu ižaludku! Okamžitěvypláchněte ústní dutinu vodou a dejte vypít 2-5 dl chladné vody ke zmírnění tepelného účinkužíraviny.Nepodávejte aktivní uhlí. Nepodávejte žádné jídlo. Ihned zajistěte lékařské ošetření.

 

NOUZOVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO: Toxikologické informační středisko 224 919 293.

 

Nepotřebné zbytky přípravku odevzdejte do sběru nebezpečného odpadu.

 

Výstražný symbol: GHS 05, GHS 07, GHS 09

 


 

Používejte dezinfekční přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu.