K pokladně  

(prázdný)

PRODEJNA SOLNICE

prodejna

ADRESA:

Bazénová chemie - chloruj.cz
Pod Poštou 6, 517 01 Solnice
Tel.: 777 069 666

E-SHOP - celoroční prodej

Pondělí:8:00-17:00
Úterý:8:00-17:00
Středa:8:00-17:00
Čtvrtek:8:00-17:00
Pátek:8:00-17:00
Sobota:zavřeno
Neděle:zavřeno

VELKOOBCHOD - celoročně

výdej objednaného zboží

Pondělí:8:00-17:00
Úterý:8:00-17:00
Středa:8:00-17:00
Čtvrtek:8:00-17:00
Pátek:8:00-17:00
Sobota:zavřeno
Neděle:zavřeno

PRODEJNA - sezónní prodej

PŘES ZIMU
od 13.9. do 31.3. ZAVŘENOProbazen Oxi s algicidem 20 kg

Probazen Oxi s algicidem 20 kg

Tekutý bezchlorový dezinfekční prostředek pro ošetření vody v bazénech na bázi aktivního kyslíku s algicidem určený pro automatické dávkovače.

Více detailů


767,00 Kč s DPH

21%

Pouze na objednávku - tel.: 777 069 666

Dodání do 10 dnů - jen v období od 1.3. do 30.9.

Nezasíláme - pouze osobní odběr v Solnici


UPOZORNĚNÍ: Pořízení, držení nebo použití osobami z řad široké veřejnosti podléhá omezení !!!


DÁVKOVÁNÍ:

Přípravek je vhodné přidávat do bazénu dávkovacím čerpadlem napojeným přímo na nádobu, ve které je přípravek dodáván. Čerpadlo se nastaví tak, aby se udržovala koncentrace aktivního kyslíku ve vodě mezi 8 až 15 mg/l. Dávkování se provádí vždy při zapnuté cirkulaci vody. Při prvním použití, pokud možno po vyčištění a novém naplnění bazénu, dávkujte max. 1,0 litru přípravku na 10 m3 vody, pak v týdenních odstupech vždy max. 0,5 litru přípravku na 10 m3. Při velmi teplém počasí nebo silném provozu bazénu je vhodné časové rozpětí při stejných dávkách zkrátit. Hodnotu pH v rozmezí 6,8-7,6, která je pro provoz bazénu optimální, je vhodné udržovat za použití přípravku Probazen pH mínus resp. Probazen pH plus pomocí regulačního zařízení, které v případě odchylky od ideální hodnoty automaticky provede korekci.

UPOZORNĚNÍ:

Při požití: leptá sliznice zažívacího traktu, náhlý vývoj kyslíku může mít za následek roztažení jícnu a žaludku s následným krvácením.Při kontaktu s pokožkou: silný leptavý účinek způsobuje zbělání pokožky vlivem nabobtnání tkáně bublinami kyslíku z rozkládajícího se peroxidu; rozsah poškození závisí na době expozice a koncentraci roztoků.Při zasažení očí:silný leptavý účinek; páry nebo aerosol mohou způsobit tvorbu vřídků na rohovce a její částečné zakalení, poškození se může projevit za týden i později. Při inhalaci: dráždí a leptá, při delší expozici může dojít až k edému.

NEBEZPEČÍ:

H302 Zdraví škodlivý při požití.

H332 Zdraví škodlivý při vdechování.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

H315 Dráždí kůži

H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P221 Proveďte preventivní opatření proti smíchání s hořlavými materiály.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P314 Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P281 Používejte požadované osobní ochranné prostředky.

PRVNÍ POMOC:

Projevují-li se zdravotní potíže, nebo v případěpochybností vyhledejte lékařskou pomoc. Při stavechohrožujících život je třeba provádětresuscitaci:Postižený nedýchá -je nutné okamžitě provádět umělé dýcháníZástava srdce -je nutné okamžitězahájit nepřímou masáž srdceBezvědomí -je nutné postiženého uložit do stabilizované polohy na boku.

Při nadýchání: Okamžitě přerušte expozici, dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Podle situace lzedoporučit; výplach ústní dutiny, případně nosu vodou a lékařské ošetření.

Při styku s kůží: Ihned svlečte potřísněné šatstvo; před mytím nebo v jeho průběhu sundejte prstýnky, hodinky, náramky, jsou-li v místech zasaženíkůže. Postižené místa na kůži okamžitě opláchněte velkým množstvím vlažné vody. Poleptané části kůže překryjte sterilním obvazem. Přivolejte lékaře.

Při zasažení očí: Okamžitě začněte vyplachovat oči při otevřených víčkách směrem od vnitřního koutku kvnějšímuproudem pitné vody po dobu nejméně 15 minut. Pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně jevyjměte. V žádném případě neprovádějte neutralizaci! Okamžitě přivolejte lékaře a/nebo zajistětepřepravu na stanici první pomoci. Ve výplachu pokračujte i během transportu postiženého. Kvyšetření musí být odeslán každý i v případě malého zasažení.

Při požití: Okamžitě vypláchněte ústní dutinu pitnou vodou. Podejte vypít 2-5 dl chladné vody. K pití sepostižený nesmí nutit, zejména má-li již bolesti v ústech nebo krku. V žádném případě nevyvolávejtezvracení. Hrozí perforace jícnu a žaludku. Nepodávejte aktivní uhlí. Nepodávejte žádné jídlo.Okamžitě přivolejte lékaře a/nebo zajistěte přepravu na stanici první pomoci.

 

NOUZOVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO: Toxikologické informační středisko 224 919 293.

 

Nepotřebné zbytky přípravku odevzdejte do sběru nebezpečného odpadu.

 

Výstražný symbol: GHS 05, GHS 07, GHS 09

 


 

Používejte dezinfekční přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu.