K pokladně  

(prázdný)

PRODEJNA SOLNICE

prodejna

ADRESA:

Bazénová chemie - chloruj.cz
Pod Poštou 6, 517 01 Solnice
Tel.: 777 069 666

E-SHOP - celoroční prodej

Pondělí:8:00-17:00
Úterý:8:00-17:00
Středa:8:00-17:00
Čtvrtek:8:00-17:00
Pátek:8:00-17:00
Sobota:zavřeno
Neděle:zavřeno

VELKOOBCHOD - celoročně

výdej objednaného zboží

Pondělí:8:00-17:00
Úterý:8:00-17:00
Středa:8:00-17:00
Čtvrtek:8:00-17:00
Pátek:8:00-17:00
Sobota:zavřeno
Neděle:zavřeno

PRODEJNA - sezónní prodej

PŘES ZIMU
od 13.9. do 31.3. ZAVŘENOProbazen pH plus 20 kg

Probazen pH plus 20 kg

Vysoce koncentrovaný tekutý prostředek pro zvyšování hodnoty pH vody v bazénech určený pro automatické dávkovače.

Více detailů


685,00 Kč s DPH

21%

Pouze na objednávku - tel.: 777 069 666

Dodání do 10 dnů - jen v období od 1.3. do 30.9.

Nezasíláme - pouze osobní odběr v Solnici

 

DÁVKOVÁNÍ:

Přípravek je vhodné přidávat do bazénu dávkovacím čerpadlem napojeným přímo na nádobu, ve které je přípravek dodáván. Dávkování se provádí vždy při zapnuté cirkulaci vody. Hodnotu pH v rozmezí 6,8-7,6, která je pro provoz bazénu optimální, je vhodné udržovat pomocí regulačního zařízení, které v případě odchylky od ideální hodnoty automaticky provede korekci. Pro zvýšení hodnoty pH o 0,1 je třeba přidat orientačně 0,1 l přípravku na 10 m3 vody v bazénu.

UPOZORNĚNÍ:

Způsobuje těžké poleptání, již při koncentraci 5 % a více, nebezpečí silného poleptání respiračního traktu, kůže a očí. Při požití: těžké poleptání zažívacích orgánů, bolesti v zažívacím traktu, dušnost, otok hlasivek. Při kontaktu s pokožkou: těžké nevratné poleptání, slizký povrch a rozpouštění pokožky. Při zasažení očí: těžké poleptání, zánět spojivek Při inhalaci: dráždění mlhou s více jak 2 mg/m3 ,dýchací potíže, plicní otoky.

NEBEZPEČÍ:

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P314 Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P405 Skladujte uzamčené.

PRVNÍ POMOC:

Projevují-li se zdravotní potíže, nebo v případěpochybností vyhledejte lékařskou pomoc. Při stavechohrožujících život je třeba provádětresuscitaci:Postižený nedýchá -je nutné okamžitě provádět umělé dýcháníZástava srdce -je nutné okamžitězahájit nepřímou masáž srdceBezvědomí -je nutné postiženého uložit do stabilizované polohy na boku.

Při nadýchání: Okamžitě přerušte expozici, dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Podle situace lzedoporučit; výplach ústní dutiny, případně nosu vodou a lékařské ošetření.

Při styku s kůží: Ihned svlečte potřísněné šatstvo; před mytím nebo v jeho průběhu sundejte prstýnky, hodinky,náramky, jsou-li v místech zasažení kůže. Postižené místa na kůži okamžitě opláchněte velkýmmnožstvím vlažné vody. Poleptané části kůže překryjte sterilním obvazem. Nezbytná okamžitálékařská pomoc, neošetřené poleptání pokožky zapříčiňuje těžce hojivé rány.

Při zasažení očí: Okamžitě začněte vyplachovat oči při otevřených víčkách směrem od vnitřního koutku kvnějšímuproudem pitné vody po dobu nejméně 15 minut. Chraňte nezraněné oko. Okamžitě přivolejte lékaře.Pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyjměte.

Při požití: Okamžitě vypláchněte ústní dutinu pitnou vodou. Podejte vypít 2-5 dl chladné vody. K pití sepostižený nesmí nutit, zejména má-li již bolesti v ústech nebo krku. V žádném případě nevyvolávejtezvracení. Hrozí perforace jícnu a žaludku. Nepodávejte aktivní uhlí. Nepodávejte žádné jídlo.Okamžitě přivolejte lékaře.

NOUZOVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO: Toxikologické informační středisko 224 919 293.


Nepotřebné zbytky přípravku odevzdejte do sběru nebezpečného odpadu.

 

Výstražný symbol: GHS 05


 

Používejte dezinfekční přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu.