K pokladně  

(prázdný)

PRODEJNA SOLNICE

prodejna

ADRESA:

Bazénová chemie - chloruj.cz
Pod Poštou 6, 517 01 Solnice
Tel.: 777 069 666

E-SHOP - celoroční prodej

Pondělí:8:00-17:00
Úterý:8:00-17:00
Středa:8:00-17:00
Čtvrtek:8:00-17:00
Pátek:8:00-17:00
Sobota:zavřeno
Neděle:zavřeno

VELKOOBCHOD - celoročně

výdej objednaného zboží

Pondělí:8:00-17:00
Úterý:8:00-17:00
Středa:8:00-17:00
Čtvrtek:8:00-17:00
Pátek:8:00-17:00
Sobota:zavřeno
Neděle:zavřeno

PRODEJNA - sezónní prodej

PŘES ZIMU
od 13.9. do 31.3. ZAVŘENOProbazen Vločkovač 20 kg

Probazen Vločkovač 20 kg

Tekutý flokulační přípravek pro odstraňování zákalu vody v bazénech určený pro automatické dávkovače.

Více detailů


1 027,00 Kč s DPH

21%

Pouze na objednávku - tel.: 777 069 666

Dodání do 10 dnů - jen v období od 1.3. do 30.9.

Nezasíláme - pouze osobní odběr v Solnici

 

DÁVKOVÁNÍ:

Přípravek je vhodné přidávat do bazénu dávkovacím čerpadlem napojeným přímo na nádobu, ve které je přípravek dodáván. Dávkuje se 10 až 50 ml na 10 m3 vody podle míry znečištění vody. Dávkování se provádí vždy při zapnuté cirkulaci vody. Předpokladem pro účinné působení přípravku je udržení hodnoty pH v rozmezí 6,5-6,8 za použití přípravku Probazen pH mínus resp. Probazen pH plus pomocí regulačního zařízení, které v případě odchylky od ideální hodnoty automaticky provede korekci. Po přidání přípravku je vhodné vyčkat cca 12 hodin, což je doba potřebná pro vytvoření vloček, poté se spustí filtrace.

UPOZORNĚNÍ:

Může způsobit vážné podráždění (zarudnutí) očí. Rovněž způsobuje podráždění kůže.

NEBEZPEČÍ:

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H315 Dráždí kůži.Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P305+351+338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P302+352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

PRVNÍ POMOC:

Projevují-li se zdravotní potíže, nebo v případěpochybností vyhledejte lékařskou pomoc. Při stavechohrožujících život je třeba provádětresuscitaci:Postižený nedýchá -je nutné okamžitě provádět umělé dýcháníZástava srdce -je nutné okamžitězahájit nepřímou masáž srdceBezvědomí -je nutné postiženého uložit do stabilizované polohy na boku.

Při nadýchání: Okamžitě přerušte expozici, dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Podle situace lzedoporučit; výplach ústní dutiny, případně nosu vodou a lékařské ošetření.

Při styku s kůží: Ihned svlečte potřísněné šatstvo; před mytím nebo v jeho průběhu sundejte prstýnky, hodinky, náramky, jsou-li v místech zasaženíkůže. Postižené místa na kůži okamžitě opláchněte velkým množstvím vlažné vody. Poleptané části kůže překryjte sterilním obvazem. Přivolejte lékaře.

Při zasažení očí: Ihned vyplachujte oči proudem tekoucí vody, rozevřete oční víčka prsty (třeba i násilím). Výplach provádějte nejméně15 minut. Pokud dráždění neustává,vyhledejtelékaře.

Při požití: Nevyvolávejte zvracení. Okamžitěvypláchněte ústní dutinu vodou a dejte vypít 2-5 dl chladné vody. Nepodávejte žádné jídlo. Ihned zajistěte lékařské ošetření.

NOUZOVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO: Toxikologické informační středisko 224 919 293.


Nepotřebné zbytky přípravku odevzdejte do sběru nebezpečného odpadu.

 

Výstražný symbol: GHS 07


 

Používejte přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu.