K pokladně  

(prázdný)

PRODEJNA SOLNICE

prodejna

ADRESA:

Bazénová chemie - chloruj.cz
Pod Poštou 6, 517 01 Solnice
Tel.: 777 069 666

E-SHOP - celoroční prodej

Pondělí:8:00-17:00
Úterý:8:00-17:00
Středa:8:00-17:00
Čtvrtek:8:00-17:00
Pátek:8:00-17:00
Sobota:zavřeno
Neděle:zavřeno

VELKOOBCHOD - celoročně

výdej objednaného zboží

Pondělí:8:00-17:00
Úterý:8:00-17:00
Středa:8:00-17:00
Čtvrtek:8:00-17:00
Pátek:8:00-17:00
Sobota:zavřeno
Neděle:zavřeno

PRODEJNA - sezónní prodej

PŘES ZIMU
od 13.9. do 31.3. ZAVŘENOProbazen Odstraňovač řas 20 kg

Probazen Odstraňovač řas 20 kg

Tekutý nepěnivý algicidní přípravek proti vodním řasám v bazénech s obsahem polymerní kvarterní amoniové soli min. 200 g/l určený pro automatické dávkovače.

Více detailů


1 763,00 Kč s DPH

21%

Pouze na objednávku - tel.: 777 069 666

Dodání do 10 dnů - jen v období od 1.3. do 30.9.

Nezasíláme - pouze osobní odběr v Solnici

 

DÁVKOVÁNÍ:

Přípravek je vhodné přidávat do bazénu dávkovacím čerpadlem napojeným přímo na nádobu, ve které je přípravek dodáván. Dávkování se provádí vždy při zapnuté cirkulaci vody. Při prvním naplnění bazénu je vhodné nadávkovat 150-200 ml na 10 m3 vody.Udržovací dávka: 100-150 ml/10 m3/týden. Při náhlém výskytu řas se dávkuje 300-400 ml na 10 m3 vody.  Při velmi teplém počasí nebo při intenzivním využívaní bazénu je vhodné přidávat přípravek v kratších časových intervalech. Část mrtvých řas je zachycena na filtru, jejich zbytek se odstraní vyvločkováním za použití přípravku Probazen Vločkovač tekutý. Hodnotu pH v rozmezí 6,8-7,6, která je pro provoz bazénu optimální, je vhodné udržovat za použití přípravku Probazen pH mínus resp. Probazen pH plus pomocí regulačního zařízení, které v případě odchylky od ideální hodnoty automaticky provede korekci.

UPOZORNĚNÍ:
Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Výrobek může negativně ovlivňovat funkci čističek odpadních vod, vkoncentrovaném stavu je jedovatý pro ryby.

NEBEZPEČÍ:
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P391 Uniklý produkt seberte.

P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.

PRVNÍ POMOC:
Projevují-li se zdravotní potíže, nebo v případěpochybností vyhledejte lékařskou pomoc. Při stavechohrožujících život je třeba provádětresuscitaci:Postižený nedýchá -je nutné okamžitě provádět umělé dýcháníZástava srdce -je nutné okamžitězahájit nepřímou masáž srdceBezvědomí -je nutné postiženého uložit do stabilizované polohy na boku.

Při nadýchání: Okamžitě přerušte expozici, dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Podle situace lzedoporučit; výplach ústní dutiny, případně nosu vodou a lékařské ošetření.

Při styku s kůží: Ihned svlečte potřísněné šatstvo; před mytím nebo v jeho průběhu sundejte prstýnky, hodinky, náramky, jsou-li v místech zasažení kůže. Postižené místa na kůži okamžitě opláchněte velkým množstvím vlažné vody. Poleptané části kůže překryjte sterilním obvazem. Přivolejte lékaře.

Při zasažení očí: Ihned vyplachujte oči proudem tekoucí vody, rozevřete oční víčka prsty (třeba i násilím). Výplach provádějte nejméně15 minut. Pokud dráždění neustává,vyhledejtelékaře.

Při požití: Nevyvolávejte zvracení.Okamžitěvypláchněte ústní dutinu vodou a dejte vypít 2-5 dl chladné vody. Nepodávejte žádné jídlo. Ihned zajistěte lékařské ošetření.

NOUZOVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO: Toxikologické informační středisko 224 919 293.


Nepotřebné zbytky přípravku odevzdejte do sběru nebezpečného odpadu.

 

Výstražný symbol: GHS 09 

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu.